Metody pracy z dzieckiem z ADHD

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Brzozowie
oraz

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie

ZAPRASZAJĄ

nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców dzieci z ADHD na szkolenie warsztatowe „Metody pracy z dzieckiem z ADHD”

Prowadzący: mgr Maria Dykman – rehabilitant, terapeuta SI, pracuje z dziećmi z  ADHD oraz ich rodzicami mgr Katarzyna Orkisz – pedagog, terapeuta SI i biofeedback, pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie

Termin: 17 – 18 .03.2012 r. (dwa dni szkoleniowe): sobota  10.00 – 18.30 oraz  niedziela  9.00 – 16.00

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa uzyskają Państwo u organizatorów  warsztatów:
Anny Ruchlewicz –psycholog PP-P i  Beaty Koniecznej – pedagog PP-P  tel. 13 4341053


Spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 23 stycznia 2012r. na terenie PP-P w Brzozowie odbyło się spotkanie dla pedagogów i psychologów ze szkół powiatu brzozowskiego. Pani Beata Konieczna – pedagog PP-P w Brzozowie wprowadziła obecnych  w zagadnienie dyskalkulii. Wyjaśniła, co kryje się pod pojęciem dyskalkulia, jak rozpoznawać ryzyko dyskalkulii w szkole oraz przedstawiła, jak powinien wyglądać model diagnozy.

Podczas spotkania omówiono również formy i zasady pomocy uczniowi mającemu problemy z nauką matematyki. Na spotkaniu zostały również rozdane materiały dotyczące zawodoznawstwa. Pedagogów nieobecnych na spotkaniu, a zainteresowanych otrzymaniem w/w materiałów prosimy o bezpośredni kontakt z PP-P w Brzozowie. Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu – „Dziecko z zaburzonym zachowaniem w szkole”.


Sylwia Szczyrska – Płatek , psycholog
Beata Konieczna, pedagog

Warsztaty lalkarskie

kukielkiW dniu 22 listopada 2011r. na terenie świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Brzozowie odbyły się Warsztaty Lalkarskie. Organizatorami byli pracownicy poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie:   psycholog  Anna Ruchlewicz oraz pedagog Beata Konieczna we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Brzozowie. Osoba prowadząca Pani Hanna Kośmicka z Gdańska zapoznała uczestników z autorską metodą wykonywania szmacianych lalek. Warsztaty miały na celu przygotowanie dorosłych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Kursanci bez umiejętności szycia,  z ogólnie dostępnych materiałów, własnoręcznie wykonali trzy lalki.

Technika ich wykonania jest na tyle prosta, że można ją wykorzystać do pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz osobami niepełnosprawnymi  intelektualnie, a jednocześnie na tyle otwarta, że nie ogranicza twórczej fantazji i pozwala stworzyć lalki bardzo wyrafinowane. Uczestnikami powyższych warsztatów byli nauczyciele szkół i przedszkoli powiatu brzozowskiego (wśród nich liczna grupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego), pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem, Świetlicy Socjoterapeutycznej w Brzozowie, a także przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Brzozowie. W sumie 35 osób. Spotkanie przebiegało w swobodnej, radosnej i twórczej atmosferze, co niewątpliwie sprzyjało integracji środowiska wychowawców z naszego terenu.kukielki1

Organizatorzy dziękują Pani Dyrektor Barbarze Kozak i  Pani Kierownik Iwonie Fijałce za udostępnienie świetlicy oraz życzliwość i pomoc w realizacji powyższego przedsięwzięcia.

 

 

Hanna Kośmicka   http://www.pacynki.pl/


Warsztaty z „emisji głosu”

„Głosu się nie wybiera,

ale można poprawić jego jakość”

 

warsztaty_glosowe3Pod takim hasłem 9 listopada 2011 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyły się warsztaty z zakresu kształtowania prawidłowej emisji głosu w kontekście higieny głosu i profilaktyki chorób narządu głosu. Zajęcia zorganizowały pracownicy poradni – logopeda – dr Magdalena Wasylewicz i psycholog – mgr Sylwia Szczyrska –Płatek, a poprowadziła długoletni ekspert w tej dziedzinie, logopeda i neurologopeda mgr Izabela Marczykowska – wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Warsztaty przeznaczone były dla nauczycieli, pedagogów ze szkół powiatu brzozowskiego, dla których głos jest podstawowym narzędziem pracy. Okazuje się  bowiem, że wielu nauczycieli cierpi na różnorakie zaburzenia związane z nieprawidłową emisją i ma problemy z głosem, co niejednokrotnie utrudnia a często uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych.


Emisja głosu to proces wydobywania i wysyłania wytworzonego głosu w następstwie zespołowej czynności układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Oddychanie jest siłą nośną mowy. Oznacza to, że podstawą właściwej emisji głosu jest odpowiednia w zakresie siły i długości wydechu faza wydechowa procesu oddychania. Kolejnym istotnym elementem mówienia jest fonacja, czyli tworzenie dźwięku. Odbywa się ono w krtani w następstwie drgania strun głosowych, oraz przekwarsztaty_glosowe2ształcenie, wzmocnienie dźwięku w czasie jego drogi przez przestrzenie rezonacyjne. W emisji głosu istotna jest także artykulacja, która jest procesem tworzenia głosek. Następuje w skutek ruchów języka, żuchwy, warg, policzków i podniebienia miękkiego. Z emisyjnego punktu widzenia jest to proces rzeźbienia głosek, gdzie istotne jest wydychane powietrze z dźwiękiem wygenerowanym w krtani, wzmocnionym i przekształconym w rezonatorach. Dzięki zmieniającym się układom niezliczonej ilości drobnych precyzyjnych ruchów narządów artykulacyjnych, powstaje ciąg stale zmieniających się głosek, składających się na zjawisko zwane mówieniem. Właściwą emisję głosu warunkuje skoordynowanie tych trzech wymienionych układów. Fonacja jest głównie funkcją krtani, artykulacja jest przede wszystkim funkcją jamy ustnej, nosowej i gardłowej. Jednak wspólną płaszczyzną jest oddech – siła nośna fali głosowej. Ważnym elementem wspólnym jest praca mięśni biorących udział w procesie mówienia. Mięśnie oddechowe warunkują powstanie odpowiedniego prądu powietrza, mięśnie krtaniowe wywołują falę głosową, a mięśnie artykulacyjne przygotowują powierzchnie rezonansowe w tzw. nasadzie.

warsztaty_glosowe
Pani Izabela Marczykowska zwróciła uwagę pedagogów na fakt, że jakość naszego mówienia w dużej mierze zależy od nas samych i że możemy zapobiegać chorobom narządu głosu, albo chociaż zmniejszać ryzyko ich powstawania. Zaproponowała ćwiczenia pogłębionego oddechu, wzmocnienia i wydłużenia fazy wydechowej, właściwego tworzenia i prowadzenia głosu, relaksacji mięśni biorących udział w produkcji głosu.
Prowadząca warsztaty zwróciła także uwagę nauczycieli na konieczność poprawy wyrazistości mówienia, bo przecież nauczyciel w dużej mierze przykuwa uwagę uczniów słowem i przekazuje swoim podopiecznym wzorzec poprawnej wymowy.
Ku uciesze organizatorów zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli a klimat spotkania był niepowtarzalny.

 

Magdalena Wasylewicz
Sylwia Szczyrska – Płatek

Interwencja kryzysowa

W dniu 26 października 2011r. na terenie świetlicy internatu SOSW  w Brzozowie odbyło się spotkanie „Formy Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu brzozowskiego. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych” adresowane do dyrektorówi nauczycieli powiatu brzozowskiego.

Głównymi organizatorkami spotkania były psycholog Anna Ruchlewicz i pedagog Beata Konieczna. Gośćmi oraz prelegentami, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: Pani Grażyna Kostecka terapeuta z Poradni Terapii Uzależnienia  i Współuzależnienia od Alkoholu w Brzozowie, Pani Zofia Foryś – kierownik Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, Pani Lidia Cyparska- przedstawiciel Punktu Interwencji Kryzysowej przy DPS w Brzozowie oraz  Pan Bogdan Błaż – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie; przedstawiciel Punktu Interwencji Kryzysowej.

Poszczególni prelegenci omówili zakres świadczonej pomocy, podzielili się swoimi doświadczeniami oraz przybliżyli zebranym uczestnikom sposoby i możliwości wsparcia osób będących w trudnych sytuacjach życiowych. Zaznaczyli, iż procedura postępowania nauczycieli w określonych wydarzeniach usprawnia proces diagnozy, a także przejście przez kolejne etapy działań instytucji pomocowych. Spotkanie to stało się również forum wymiany doświadczeń uczestniczących w spotkaniu pedagogów. Frekwencja uczestników świadczy o dużym zainteresowaniu powyższym tematem. Mamy więc nadzieję, że przekazane na spotkaniu informacje przyczynią się do usprawnienia współpracy między instytucjami i organizacjami.


Punkt Interwencji Kryzysowej w Brzozowie – Brzozów, ul. Witosa 13 (obok Domu Pomocy Społecznej)

czynny od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 10.00; Tel: 13 43-418-86, 13 43-414-33

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie – Brzozów, ul.3Maja 51

Tel.: 13 43-4 20-45 Email: pbrzozo@rzeszow.uw.gov.pl

Poradnia Terapii Uzależnienia  i Współuzależnienia od Alkoholu w Brzozowie –  Brzozów, ul. Bielawskiego 16;

Tel.: 13 43-095-22, 13 43-095-32

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie – Brzozów ul. Armii Krajowej 1

tel. 13 434 10 54; e-mail: mbrzozo@rzeszow.uw.gov.pl

 

 


Uwaga! Planowane warsztaty z „Emisji głosu”

dr Magdalena Wasylewicz – logopeda i mgr Sylwia Szczyrska – Płatek – psycholog serdecznie zapraszają wszystkich chętnych nauczycieli ze szkół i przedszkoli powiatu brzozowskiego na warsztaty z „Emisji głosu”, które poprowadzi specjalista w tej dziedzinie Pani mgr Izabela Marczykowska w dniu 09.11.2011r. o godz. 12.00w sali narad Starostwa Powiatowego przy ul. 3go Maja 43. W przypadku dużego zainteresowania z Państwa strony zamiast zajęć warsztatowych odbędzie się wykład.

Zgłoszenia chętnych przyjmowane są pod numerem telefonu PP-P w Brzozowie.

Spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 18 października 2011r. na terenie PP-P w Brzozowie odbyło się spotkanie dla pedagogów i psychologów ze szkół powiatu brzozowskiego.  Organizatorkami  była psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek oraz pedagog Beata Konieczna.

Na wstępie dyrektor poradni Pani Anita Kafel wyjaśniła kwestie dotyczące procedur ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego. Natomiast  Pani Sylwia Szczyrska – Płatek omówiła temat planowania i realizacji indywidualnych zajęć przysługujących dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych, a także podstawy wydawania opinii w poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Spotkanie miało również charakter organizacyjny. Pani Beata Konieczna rozdała uczestnikom do uzupełnienia anonimowe ankiety, których celem było rozpoznanie potrzeb placówek oświatowych, tak aby ułatwić wzajemną współpracę szkoły, czy też przedszkola  z poradnią.

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, podczas którego Pani Beata Konieczna omówi temat dyskalkulii.


Sylwia Szczyrska – Płatek
Beata Konieczna


Uwaga przedszkola! Ruszyła akcja „Wesoły smyk”

Zapraszamy wszystkie chętne przedszkola powiatu brzozowskiego do wzięcia udziału w akcji „WESOŁY SMYK” organizowanej przez:

logopedę: dr Magdalenę Wasylewicz i psychologa: mgr Sylwię Szczyrską – Płatek.

Akcja ma na celu promowanie poprawnego rozwoju przedszkolaków pod kątem prawidłowej wymowy oraz harmonijnego rozwoju w następujących sferach: psychicznej, emocjonalnej i społecznej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorkami akcji pod numerem telefonu PPP w Brzozowie.

„Dziecko z cukrzycą typu i w przedszkolu i szkole”

W dniu 11 października 2011r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbył się wykład skierowany do  dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów nt „Dziecko z cukrzycą typu I w przedszkolu i szkole” zorganizowany przez dyrektora poradni Anitę Kafel oraz psychologa Sylwię Szczyrską – Płatek. Prelegentem była również Pani Elżbieta Rymar – dyplomowany dietetyk. W spotkaniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie – Pani Ewa Szerszeń, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pani Zofia Foryś oraz dyrektorzy  szkół, nauczyciele, pedagodzy oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Brzozowie.

W Polsce jest ok. 16.000 dzieci poniżej 18 r.ż. z cukrzycą typu 1, a w ciągu ostatnich lat obserwuje się tendencję wzrostową wskaźnika chorobowości – podkreślała dyrektor Anita Kafel. Narastają zatem problemy związane z opieką nad tymi dziećmi w szkole i przedszkolu, gdyż dziecko  z cukrzycą typu 1  wymaga szczególnej, dodatkowej opieki. Dziecko jest wyjątkowym pacjentem – z racji swego wieku zdanym na pomoc osób dorosłych. Są nimi oczywiście w pierwszym rzędzie opiekunowie prawni, czyli zwykle rodzice. Jednak w chwili rozpoczęcia nauki w przedszkolu czy szkole, gdzie spędza nierzadko 1/3 doby, zarówno rodzice, jak i lekarze oczekują, że dziecko będzie mieć wsparcie  w nauczycielach. Z praktyki wynika, że zakres działań opiekuńczych, na jaki godzą się  nauczyciele bywa bardzo różny.

Celem spotkania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakiego zakresu opieki można się domagać  od nauczycieli w świetle obowiązującego w Polsce  prawa? Wśród przepisów szczegółowych zapewniających  opiekę ze strony szkoły i nauczyciela znajduje się  Ustawa o systemie oświaty  z dn. 7 września 1991r. , która mówi, że: „Szkoła zapewnia realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku  i osiągniętego rozwoju”. Również ustawa „Karta Nauczyciela” z dn. 26 stycznia 1982r., rozdz. 2 art.6 /tekst jednolity: Dz.U. 2006r., nr 97, poz. 674, z późn. zm./ obok zadań dydaktycznych i wychowawczych wymienia  zadanie opiekuńcze nauczyciela:  „Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem  oraz podstawowymi  funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Edukacja nauczycieli jest  podstawowym ogniwem zapewnienia prawidłowej opieki małemu diabetykowi w placówce oświatowo – wychowawczej – kontynuowała Pani Anita Kafel. Jednakże należy stwierdzić,  że oczekiwania rodziców dzieci z cukrzycą  typu 1 oraz leczących ich lekarzy nie zawsze są zbieżne z poglądami prawników na temat odpowiedzialności nauczycieli dotyczącej opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w placówce oświatowo – wychowawczej. Zarówno rodzice, jak i lekarze oczekują pomocy ze strony nauczycieli, ale przepisy  prawa nie określają zakresu dozwolonych lub koniecznych działań nauczyciela w opiece nad dzieckiem z cukrzycą, natomiast zabraniają wykonywania zabiegów medycznych. Specyfika opieki nad dzieckiem z cukrzycą powoduje pilną konieczność nowelizacji przepisów w celu określenia zakresu tej opieki i metod jej realizacji, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku z cukrzycą oraz opiekującym się nim nauczycielom.

Następnie wystąpiła Pani Elżbieta Rymar – dietetyk dyplomowany, która wyjaśniła: co oznacza termin cukrzyca, jakie są typy cukrzycy i czym się one charakteryzują. Zostały również opisane zmiany, jakie w organizmie dzieci wywołuje ta podstępna i groźna choroba, przyczyny cukrzycy, a dalej – jakie błędy są popełniane w żywieniu dzieci i czym to skutkuje. Pani dietetyk  podkreśliła, że negatywny wpływ na zdrowie ma niewłaściwy styl życia, który także może wywołać cukrzycę oraz poinformowała jakie badania należy wykonać, aby sprawdzić, czy dana osoba jest cukrzykiem ( choroba ta początkowo przebiega podstępnie i część osób nie wie,  że ją ma). Szczególną uwagę Pani Dietetyk zwracała na wzajemną współpracę nauczyciela z rodzicem dziecka – diabetyka. Dziecko z cukrzycą typu 1 wymaga pewnych dodatkowych działań opiekuńczych – podkreślała Pani Elżbieta Rymar –  takich jak dopilnowanie czy zjadło posiłek w odpowiedniej ilości i czy jakość tego posiłku jest właściwa, zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną dziecka oraz odniesienie jej do poziomu glikemii i spożywanego posiłku. Wymaga to odpowiedniej wiedzy i umiejętności opartych na edukacji diabetologicznej. Mówiła o najczęściej występujących objawach cukrzycy u dzieci, jakie są objawy poprzedzające wystąpienie śpiączki, a przede wszystkim, jak ważną rolę pełni w szkole nauczyciel, bo to właśnie on ma kontakt z dzieckiem i może najszybciej zaobserwować niepokojące objawy. Zostały również omówione objawy niedocukrzenia – co robić, aby nie dopuścić do takiego stanu, jak postępować w przypadku ciężkiej hipoglikemii,  a także co robić, gdy nastąpi przecukrzenie (hiperglikemia). Bardzo istotną rolę w prowadzeniu dziecka diabetyka odgrywa szkoła – zaznaczała Pani Rymar – gdyż dziecko spędza w szkole znaczną część swojego czasu. Ważny jest również nadzór nad tym, co dziecko może kupić w szkolnym sklepiku. Powinny być tam: gotowe kanapki z bułkami razowymi, owoce, ciastka pełnoziarniste, chipsy bananowe, jabłkowe, pakowane orzechy i suszone owoce, batony, musli, woda, naturalne soki i inne zdrowe produkty.

Natomiast psycholog Pani Sylwia Szczyrska – Płatek w swoim wystąpieniu skupiła się na tym, by na zagadnienie cukrzycy spojrzeć okiem psychologa. Na początku wyjaśniła z jakimi emocjami boryka się osoba od momentu usłyszenia diagnozy do osiągnięcia stanu pożądanego, jakim jest akceptacja swojej choroby i siebie z chorobą. Proces ten nie jest łatwy, gdyż przeżywane emocje są bardzo silne – od szoku, niedowierzania i zaprzeczania poprzez złość, bunt, smutek, a czasem nawet depresję. Niektórym osobom bardzo ciężko jest uporać się z negatywnymi myślami i odczuciami, dlatego też Pani psycholog powiedziała, co można zrobić by sobie pomóc oraz gdzie można pomoc uzyskać. Ważnym aspektem było opisanie, jakie są sygnały dobrej adaptacji emocjonalnej dziecka do choroby, jaką postawę względem choroby powinien przyjąć rodzic, by dziecko nie czuło się nadmiernie kontrolowane i ograniczone z powodu choroby. Rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci i młodzieży z cukrzycą nie różni się od rozwoju dzieci zdrowych – podkreśliła Pani Sylwia Szczyrska – Płatek. Dlatego też powinno brać udział w takich samych aktywnościach oraz mieć takie same prawa i obowiązki, jak zdrowi rówieśnicy. Z powodzeniem może uczestniczyć w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, brać czynny udział w zajęciach ruchowych, wyjeżdżać na wycieczki klasowe, wychodzić do kina czy teatru, a nawet uprawiać sport. W pracy z małym diabetykiem należy pamiętać o tym, że na przebieg procesówpoznawczych i emocjonalnych oraz na zachowanie dziecka niekorzystny wpływ ma pogorszenie stanu somatycznego dziecka (hipo- lub hiperglikemia) powodując przejściowe pogorszenie jakości wykonywania zadań. Pani psycholog wyjaśniła na czym polegają zadania nauczyciela, który ma w klasie dziecko chore na cukrzycę, jak powinna wyglądać współpraca nauczyciela z dzieckiem chorym, z klasą oraz z rodzicami. Przekazane zostały wskazówki i zalecenia do pracy.

Na zakończenie spotkania zostały nauczycielom rozdane materiały dydaktyczne m.in. ulotki opracowane przez Panią Elżbietę Rymar dotyczące żywienia diabetyków, a także materiały w wersji elektronicznej: film szkoleniowy „Cukrzyca – przewodnik dla rówieśników” zrealizowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz książeczkę z cyklu „One są wśród nas. Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu” – informacje dla opiekunów i pedagogów. Wyżej wymieniona publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła.

 

 

DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU
Informacje dla pedagogów i opiekunów (*.pdf)

film do pobrania „Cukrzyca – przewodnik dla rówieśników”

 

 


Dni otwartych drzwi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie informuje, iż w rejonie powiatu brzozowskiego organizowane będą Dni Otwartych Drzwi w terminie 07 i 08.04.2011 r. w celu lepszego zapoznania się z kierunkami kształcenia w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych.

Aby uniknąć chaosu i zatłoczenia przekazujemy w załączeniu terminy oraz kolejność zwiedzania danych szkół.

Pracownicy pedagogiczni poradni służą pomocą uczniom w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego. Serdecznie zapraszamy.

Program Dni Otwartych Drzwi

Skip to content