Spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 18 października 2011r. na terenie PP-P w Brzozowie odbyło się spotkanie dla pedagogów i psychologów ze szkół powiatu brzozowskiego.  Organizatorkami  była psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek oraz pedagog Beata Konieczna.

Na wstępie dyrektor poradni Pani Anita Kafel wyjaśniła kwestie dotyczące procedur ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego. Natomiast  Pani Sylwia Szczyrska – Płatek omówiła temat planowania i realizacji indywidualnych zajęć przysługujących dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych, a także podstawy wydawania opinii w poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Spotkanie miało również charakter organizacyjny. Pani Beata Konieczna rozdała uczestnikom do uzupełnienia anonimowe ankiety, których celem było rozpoznanie potrzeb placówek oświatowych, tak aby ułatwić wzajemną współpracę szkoły, czy też przedszkola  z poradnią.

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, podczas którego Pani Beata Konieczna omówi temat dyskalkulii.


Sylwia Szczyrska – Płatek
Beata Konieczna


Uwaga przedszkola! Ruszyła akcja „Wesoły smyk”

Zapraszamy wszystkie chętne przedszkola powiatu brzozowskiego do wzięcia udziału w akcji „WESOŁY SMYK” organizowanej przez:

logopedę: dr Magdalenę Wasylewicz i psychologa: mgr Sylwię Szczyrską – Płatek.

Akcja ma na celu promowanie poprawnego rozwoju przedszkolaków pod kątem prawidłowej wymowy oraz harmonijnego rozwoju w następujących sferach: psychicznej, emocjonalnej i społecznej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorkami akcji pod numerem telefonu PPP w Brzozowie.

„Dziecko z cukrzycą typu i w przedszkolu i szkole”

W dniu 11 października 2011r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbył się wykład skierowany do  dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów nt „Dziecko z cukrzycą typu I w przedszkolu i szkole” zorganizowany przez dyrektora poradni Anitę Kafel oraz psychologa Sylwię Szczyrską – Płatek. Prelegentem była również Pani Elżbieta Rymar – dyplomowany dietetyk. W spotkaniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie – Pani Ewa Szerszeń, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pani Zofia Foryś oraz dyrektorzy  szkół, nauczyciele, pedagodzy oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Brzozowie.

W Polsce jest ok. 16.000 dzieci poniżej 18 r.ż. z cukrzycą typu 1, a w ciągu ostatnich lat obserwuje się tendencję wzrostową wskaźnika chorobowości – podkreślała dyrektor Anita Kafel. Narastają zatem problemy związane z opieką nad tymi dziećmi w szkole i przedszkolu, gdyż dziecko  z cukrzycą typu 1  wymaga szczególnej, dodatkowej opieki. Dziecko jest wyjątkowym pacjentem – z racji swego wieku zdanym na pomoc osób dorosłych. Są nimi oczywiście w pierwszym rzędzie opiekunowie prawni, czyli zwykle rodzice. Jednak w chwili rozpoczęcia nauki w przedszkolu czy szkole, gdzie spędza nierzadko 1/3 doby, zarówno rodzice, jak i lekarze oczekują, że dziecko będzie mieć wsparcie  w nauczycielach. Z praktyki wynika, że zakres działań opiekuńczych, na jaki godzą się  nauczyciele bywa bardzo różny.

Celem spotkania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakiego zakresu opieki można się domagać  od nauczycieli w świetle obowiązującego w Polsce  prawa? Wśród przepisów szczegółowych zapewniających  opiekę ze strony szkoły i nauczyciela znajduje się  Ustawa o systemie oświaty  z dn. 7 września 1991r. , która mówi, że: „Szkoła zapewnia realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku  i osiągniętego rozwoju”. Również ustawa „Karta Nauczyciela” z dn. 26 stycznia 1982r., rozdz. 2 art.6 /tekst jednolity: Dz.U. 2006r., nr 97, poz. 674, z późn. zm./ obok zadań dydaktycznych i wychowawczych wymienia  zadanie opiekuńcze nauczyciela:  „Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem  oraz podstawowymi  funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Edukacja nauczycieli jest  podstawowym ogniwem zapewnienia prawidłowej opieki małemu diabetykowi w placówce oświatowo – wychowawczej – kontynuowała Pani Anita Kafel. Jednakże należy stwierdzić,  że oczekiwania rodziców dzieci z cukrzycą  typu 1 oraz leczących ich lekarzy nie zawsze są zbieżne z poglądami prawników na temat odpowiedzialności nauczycieli dotyczącej opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w placówce oświatowo – wychowawczej. Zarówno rodzice, jak i lekarze oczekują pomocy ze strony nauczycieli, ale przepisy  prawa nie określają zakresu dozwolonych lub koniecznych działań nauczyciela w opiece nad dzieckiem z cukrzycą, natomiast zabraniają wykonywania zabiegów medycznych. Specyfika opieki nad dzieckiem z cukrzycą powoduje pilną konieczność nowelizacji przepisów w celu określenia zakresu tej opieki i metod jej realizacji, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku z cukrzycą oraz opiekującym się nim nauczycielom.

Następnie wystąpiła Pani Elżbieta Rymar – dietetyk dyplomowany, która wyjaśniła: co oznacza termin cukrzyca, jakie są typy cukrzycy i czym się one charakteryzują. Zostały również opisane zmiany, jakie w organizmie dzieci wywołuje ta podstępna i groźna choroba, przyczyny cukrzycy, a dalej – jakie błędy są popełniane w żywieniu dzieci i czym to skutkuje. Pani dietetyk  podkreśliła, że negatywny wpływ na zdrowie ma niewłaściwy styl życia, który także może wywołać cukrzycę oraz poinformowała jakie badania należy wykonać, aby sprawdzić, czy dana osoba jest cukrzykiem ( choroba ta początkowo przebiega podstępnie i część osób nie wie,  że ją ma). Szczególną uwagę Pani Dietetyk zwracała na wzajemną współpracę nauczyciela z rodzicem dziecka – diabetyka. Dziecko z cukrzycą typu 1 wymaga pewnych dodatkowych działań opiekuńczych – podkreślała Pani Elżbieta Rymar –  takich jak dopilnowanie czy zjadło posiłek w odpowiedniej ilości i czy jakość tego posiłku jest właściwa, zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną dziecka oraz odniesienie jej do poziomu glikemii i spożywanego posiłku. Wymaga to odpowiedniej wiedzy i umiejętności opartych na edukacji diabetologicznej. Mówiła o najczęściej występujących objawach cukrzycy u dzieci, jakie są objawy poprzedzające wystąpienie śpiączki, a przede wszystkim, jak ważną rolę pełni w szkole nauczyciel, bo to właśnie on ma kontakt z dzieckiem i może najszybciej zaobserwować niepokojące objawy. Zostały również omówione objawy niedocukrzenia – co robić, aby nie dopuścić do takiego stanu, jak postępować w przypadku ciężkiej hipoglikemii,  a także co robić, gdy nastąpi przecukrzenie (hiperglikemia). Bardzo istotną rolę w prowadzeniu dziecka diabetyka odgrywa szkoła – zaznaczała Pani Rymar – gdyż dziecko spędza w szkole znaczną część swojego czasu. Ważny jest również nadzór nad tym, co dziecko może kupić w szkolnym sklepiku. Powinny być tam: gotowe kanapki z bułkami razowymi, owoce, ciastka pełnoziarniste, chipsy bananowe, jabłkowe, pakowane orzechy i suszone owoce, batony, musli, woda, naturalne soki i inne zdrowe produkty.

Natomiast psycholog Pani Sylwia Szczyrska – Płatek w swoim wystąpieniu skupiła się na tym, by na zagadnienie cukrzycy spojrzeć okiem psychologa. Na początku wyjaśniła z jakimi emocjami boryka się osoba od momentu usłyszenia diagnozy do osiągnięcia stanu pożądanego, jakim jest akceptacja swojej choroby i siebie z chorobą. Proces ten nie jest łatwy, gdyż przeżywane emocje są bardzo silne – od szoku, niedowierzania i zaprzeczania poprzez złość, bunt, smutek, a czasem nawet depresję. Niektórym osobom bardzo ciężko jest uporać się z negatywnymi myślami i odczuciami, dlatego też Pani psycholog powiedziała, co można zrobić by sobie pomóc oraz gdzie można pomoc uzyskać. Ważnym aspektem było opisanie, jakie są sygnały dobrej adaptacji emocjonalnej dziecka do choroby, jaką postawę względem choroby powinien przyjąć rodzic, by dziecko nie czuło się nadmiernie kontrolowane i ograniczone z powodu choroby. Rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci i młodzieży z cukrzycą nie różni się od rozwoju dzieci zdrowych – podkreśliła Pani Sylwia Szczyrska – Płatek. Dlatego też powinno brać udział w takich samych aktywnościach oraz mieć takie same prawa i obowiązki, jak zdrowi rówieśnicy. Z powodzeniem może uczestniczyć w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, brać czynny udział w zajęciach ruchowych, wyjeżdżać na wycieczki klasowe, wychodzić do kina czy teatru, a nawet uprawiać sport. W pracy z małym diabetykiem należy pamiętać o tym, że na przebieg procesówpoznawczych i emocjonalnych oraz na zachowanie dziecka niekorzystny wpływ ma pogorszenie stanu somatycznego dziecka (hipo- lub hiperglikemia) powodując przejściowe pogorszenie jakości wykonywania zadań. Pani psycholog wyjaśniła na czym polegają zadania nauczyciela, który ma w klasie dziecko chore na cukrzycę, jak powinna wyglądać współpraca nauczyciela z dzieckiem chorym, z klasą oraz z rodzicami. Przekazane zostały wskazówki i zalecenia do pracy.

Na zakończenie spotkania zostały nauczycielom rozdane materiały dydaktyczne m.in. ulotki opracowane przez Panią Elżbietę Rymar dotyczące żywienia diabetyków, a także materiały w wersji elektronicznej: film szkoleniowy „Cukrzyca – przewodnik dla rówieśników” zrealizowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz książeczkę z cyklu „One są wśród nas. Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu” – informacje dla opiekunów i pedagogów. Wyżej wymieniona publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła.

 

 

DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU
Informacje dla pedagogów i opiekunów (*.pdf)

film do pobrania “Cukrzyca – przewodnik dla rówieśników”

 

 


Dni otwartych drzwi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie informuje, iż w rejonie powiatu brzozowskiego organizowane będą Dni Otwartych Drzwi w terminie 07 i 08.04.2011 r. w celu lepszego zapoznania się z kierunkami kształcenia w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych.

Aby uniknąć chaosu i zatłoczenia przekazujemy w załączeniu terminy oraz kolejność zwiedzania danych szkół.

Pracownicy pedagogiczni poradni służą pomocą uczniom w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego. Serdecznie zapraszamy.

Program Dni Otwartych Drzwi

Spotkanie dla pedagogów szkolnych

W dniu 14 marca 2011r. o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie odbyło się kolejne spotkanie grupy pedagogów szkolnych z terenu powiatu brzozowskiego. W spotkaniu wzięło udział 15 pedagogów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Tematem narady było: „Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych”. Pedagodzy zostali poinformowani o zaistniałych zmianach dotyczących pracy poradni oraz nowych zadaniach dla szkół. Szczegółowo omówiono zmiany w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 XI 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Ponadto zwrócono uwagę na nową formę wydawanych wniosków, orzeczeń, opinii i informacji oraz nowych druków – opinia nauczyciela/wychowawcy o uczniu. Zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach są podstawą do konstruowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH i PLANÓW DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH. Pedagodzy otrzymali również ankiety, które zostaną przekazane nauczycielom. Dotyczą one funkcjonowania poradni w środowisku. Na zakończenie pedagodzy wyrazili swoje poglądy na temat wprowadzonych zmian. W ramach wzajemnej współpracy z poradnią zostały im przesłane drogą elektroniczną materiały z powyższego spotkania.

pedagodzy:
Marta Śmigiel
Beata Konieczna

Spotkanie zespołu wspierającego pedagogów

Serdecznie zapraszamy na następne spotkanie dla pedagogów szkolnych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie, które odbędzie się w dniu 14 marca 2011r. o godz. 11.00 (piątek).
Tematem spotkania będą zmiany w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Mamy logo poradni, mamy logo poradni!

W dniu 13 grudnia 2010r. rozstrzygnął się konkurs dla klas IV – VI oraz klas gimnazjalnych pn „LOGO Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie”, którego organizatorkami były: psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek i pedagog Marta Śmigiel. Udział w konkursie wzięło udział 10 szkół: SOSW w Brzozowie, Gimnazjum w Dydni, Gimnazjum w Domaradzu, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Izdebkach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy, Zespół Szkół w Bliznem, Zespół Szkół w Turzym Polu, Zespół Szkół Nr 1 w Humniskach, a także Zespół Szkół Nr 2 w Humniskach.

Spośród nadesłanych prac wyłoniono laureata, którym został Łukasz Drobot – Gimnazjum w Dydni. Ponadto wyróżniono dodatkowo 5 prac, których autorami są: Monika Jarosz – SOSW w Brzozowie, Łukasz Najbar – SOSW w Brzozowie, Paweł Graboń – SOSW w Brzozowie, Daniel Wójcik – Gimnazjum w Dydni oraz Wiktor Bigos – Zespół Szkół w Turzym Polu.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !

Zdjęcia z rozdania nagród

Co nauczyciel powinien wiedzieć o padaczce?

W dniu 10 grudnia 2010r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbył się wykład zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nt „Co nauczyciel powinien wiedzieć o padaczce?” Gośćmi spotkania była Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Stanisław Pilszak, pedagodzy, a także nauczyciele ze szkół powiatu brzozowskiego.

Wykład prowadziła inicjatorka tego spotkania – pedagog Beata Konieczna wraz z ratownikiem systemu Panem Łukaszem Wołczańskim. Słuchacze dowiedzieli się: Co to jest padaczka? Jakie są przyczyny padaczki? Jakie czynniki wywołują padaczkę? Jak pomóc choremu w czasie napadu padaczkowego? A także – Co powinien wiedzieć i zrobić nauczyciel, u którego klasie jest uczeń chory na padaczkę? Każdy ze słuchaczy otrzymał również materiały opracowane przez Panią Beatę Konieczną, zawierające podstawowe odpowiedzi na powyższe pytania. Do naszej poradni trafia coraz więcej dzieci chorujących na padaczkę – podkreśliła dyrektor poradni Anita Kafel – W 2009r. MEN rozesłało do szkół i placówek oświatowych materiały z serii „One są wśród nas”. Pośród tych publikacji znalazła się także pozycja Sergiusza Jóźwiaka „Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu”. Nauczyciele powinni zapoznać się z tego typu materiałami, aby każdy mógł w razie nagłej, niespodziewanej sytuacji wykorzystać tę wiedzę. Rolą i zadaniem każdego nauczyciela jest nie tylko dydaktyka i wychowanie, ale także i opieka.

Do pobrania:
Co nauczyciel powinien wiedzieć o padaczce?

Gdzie szukać pomocy?

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
00-328 Warszawa
Ul. Kopernika 43
Tel. (22) 829-41-12 lub (22) 826-89-52

NEURONET
Fundacja Pomocy Chorym na Padaczkę
02-923 Warszawa
Ul. Kołobrzeska 18
Tel. (22) 65-15-931

Happening "Podsumowanie kampanii społecznej – Przeszczep nadziei transplantacja w edukacji"

W dniu 5 listopada 2010r. w Brzozowie odbył się happening – podsumowanie kampanii społecznej promującej transplantację „Przeszczep nadziei – Transplantacja w edukacji”, której organizatorami był Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż wraz z Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie Anitą Kafel. Uczestniczyło w niej 10 szkół: I LO w Brzozowie, ZSE w Brzozowie, ZSB w Brzozowie, Zespół Szkół w Starej Wsi, Gimnazjum w Bliznem, Gimnazjum w Domaradzu, Gimnazjum w Dydni, Zespół Szkół Nr 2 w Humniskach oraz Gimnazjum w Haczowie i Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie. Gośćmi spotkania byli Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Pan Henryk Kozik, Sekretarz Powiatu Brzozowskiego Ewa Tabisz, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Andrzej Piotrowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie Tadeusz Pióro, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Stanisław Pilszak, Dyrektorzy szkół wraz z pedagogami, nauczycielami i młodzieżą – najmłodszymi uczestnikami kampanii. Patronat medialny objęła TVP Rzeszów oraz Super Nowości. Nie zabrakło także mediów lokalnych.


Pierwszym etapem kampanii była organizowana w kwietniu konferencja naukowa z udziałem transplantologa dr Grzegorza Senatorskiego ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, pacjentki po transplantacji wątroby Pani Magdaleny Kożuchowskiej, wykładowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego: etyków ks. prof. Andrzeja Garbarza i ks. prof. Janusza Miąso, dziekana Ryszarda Pęczkowskiego, prawnika mecenasa Krzysztofa Miąso, dr Martę Wrońską i dr Magdalenę Wasylewicz.

Drugim etapem kampanii były prelekcje, które łącznie dla 68 klas przeprowadziła Dyrektor Anita Kafel. Młodzież nie boi się rozmów na trudne tematy – często podkreślała – A podjęte przez uczniów działania dowodzą ogromnej dojrzałości, zaangażowania i odwagi młodych ludzi w podejmowaniu tak trudnego tematu, jakim jest transplantacja. Istnieje ogromna potrzeba edukacji, przełamywania mitów i stereotypów, jakie narosły wokół transplantacji – uznanej na całym świecie metody leczenia ratującej życie. Jednym z rozwiązań, które mają spowodować wzrost świadomości społecznej wydaje się być edukacja i rozmowa. Dlatego Pan Starosta z Panią Dyrektor zainicjowali taką akcję, by małymi krokami zmieniać nasze myślenie o transplantacji. Teraz to jeszcze w polskich niektórych szkołach i domach często temat tabu – ale takie akcje, jak nasza brzozowska, a jednocześnie podkarpacka mają ogromną szansę to zmienić. Każda szkoła z powiatu biorąca udział w naszym projekcie przygotowała transparent z hasłem nt transplantacji, aby podczas happeningu wziąć udział w przemarszu ulicami miasta oraz prace na konkurs promujący przeszczepianie narządów, który rozstrzygnął się w trzech kategoriach: plastycznej, polonistycznej i multimedialnej. Wyróżnione prace zostały zaprezentowane na scenie kina „Sokół”, a z pozostałych wykonano wystawę na terenie Specjalistycznego Szpitala w Brzozowie, aby w ten sposób także wyróżnić młodzież, a jednocześnie zwrócić na to zagadnienie uwagę społeczeństwa.

Ale to nie koniec atrakcji! Uczennice z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie: Anna i Katarzyna Wojtoń przygotowały część artystyczną – przepiękne piosenki o życiu. Hitem był utwór Eleni „Tylko w Twoich dłoniach”. Takie działania warto zawsze zauważyć i odnotować. Jeden z pedagogów szkoły ponadgimnazjalnej w Brzozowie sygnalizował, że młodzież pragnie ze swym przekazem trafić nie tylko do środowiska szkolnego, ale i poza szkolne mury realizując własne pomysły, a w ten sposób rozszerzając akcję transplantacyjną. Jest to niezwykle motywujące i budujące, że mamy tak wspaniałą młodzież, tym bardziej że przeszczepianie narządów jest uznaną na świecie metodą leczenia. Pozwala na ratowanie życia i przywracanie zdrowia ciężko chorym ludziom. Brak świadomości społecznej jest jedną z przyczyn ograniczających liczbę zabiegów. Przeszczep daje chorym szansę na normalne życie – mogą się uczyć, pracować, założyć rodzinę, spełniać marzenia. Wciąż jednak zbyt wiele osób umiera nie doczekawszy zdrowego narządu. A

kcja „Przeszczep nadziei – Transplantacja w edukacji” skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych jest jednym z działań, które ma poprawić sytuację polskiej transplantologii. Pamiętajmy – podsumował Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż – możemy być dawcą…ale również stanąć po drugiej stronie, jako osoba oczekująca pomocy – biorcą.

 

Galeria zdjęć z podsumowania

TVP Rzeszów