Kadra

Pracownicy poradni:

Marta Śmigiel – dyrektor poradni
Pedagog-logopeda, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, studia podyplomowe z zakresu edukacji i elementów rewalidacji osób upośledzonych intelektualnie, kurs kwalifikacyjny – terapia pedagogiczna, studia podyplomowe z zakresu logopedii. Prowadzi diagnozę uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz terapię pedagogiczną dzieci pierwszego etapu edukacyjnego. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania instytucją oświatową. Zajmuje się psychoedukacją.

Barbara Adamska
Pedagog, nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii pedagogicznej, Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pierwszego etapu edukacyjnego. Zajmuje się psychoedukacją rodziców i nauczycieli.

Krystyna Ekiert
Psycholog, nauczyciel dyplomowany, mgr psychologii, kurs kwalifikacyjny z zakresu logopedii. Prowadzi diagnozę psychologiczną uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także udziela pomocy psychologicznej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Zajmuje się psychoedukacją rodziców i nauczycieli.

Marta Głód
Psycholog, nauczyciel dyplomowany, mgr psychologii, szkolenie 3–letnie podyplomowe „Podejście systemowe w terapii rodzin”, kurs kwalifikacyjny z zakresu logopedii. Prowadzi diagnozę dzieci pierwszego etapu edukacyjnego. Udziela pomocy psychologicznej dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi oraz ich rodzinom. Zajmuje się psychoedukacją rodziców i nauczycieli.

Ewelina Gurgacz
Neurologopeda, pedagog, nauczyciel kontraktowy, mgr filologii polskiej z logopedią, studia podyplomowe z zakresu neurologopedii, kurs z zakresu logorytmiki. Zajmuje się diagnozą zaburzeń rozwoju języka i komunikacji. Prowadzi terapię opartą na założeniach Metody Krakowskiej oraz Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauce Czytania.

Anita Kafel
Pedagog, nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych, a także gimnazjów oraz psychoedukacją nauczycieli.

Krystyna Przyczynek
Pedagog, nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii pedagogicznej. Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Specjalizuje się w terapii dzieci z problemami w zachowaniu. Zajmuje się psychoedukacją rodziców i nauczycieli.

Sylwia Szczyrska-Płatek
Psycholog, nauczyciel mianowany, mgr psychologii stosowanej, studium pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych – przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi diagnozę psychologiczną i udziela pomocy uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Zajmuje się również psychoedukacją nauczycieli, a także rodziców.

Magdalena Wasylewicz
Logopeda, nauczyciel dyplomowany, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, studia podyplomowe z zakresu logopedii. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną. Zajmuje się psychoedukacją nauczycieli oraz rodziców.

Anna Lenart
Psycholog, nauczyciel kontraktowy, magister psychologii ze specjalnością kliniczną, studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Prowadzi diagnozę psychologiczną małych dzieci oraz dzieci z podejrzeniem zaburzeń rozwoju. Zajmuje się psychoedukacją rodziców i nauczycieli oraz udziela pomocy dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi.

Beata Wojtowicz
Pedagog, socjoterapeuta – nauczyciel kontraktowy, mgr edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i resocjalizacji, diagnoza i terapia dzieci w młodszym, średnim wieku szkolnym. Prowadzi terapię grupową, zajmuje się profilaktyką dzieci i młodzieży. Praca w zespole orzekającym.

Anna Sobaś – Bodzioch
Nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog, diagnoza i terapia logopedyczna, surdopedagogiczna, terapia pedagogiczna, znajomość j. migowego: SJM trzy stopnie, PJM I stopień.

Anna Stańko

Psycholog, psychoterapeuta, studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; studia podyplomowe w zakresie: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu; specjalizacja psychologia kliniczna prowadzona przez Uniwersytet medyczny w Lublinie, Zakład Psychologii Klinicznej; kurs psychoterapii prowadzony przez katedrę psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku.

Pozostali pracownicy poradni:

Izabela Żak – pracownik administracyjny, referent

Izabela Kuśnierczyk – pracownik administracyjny

W poradni konsultację oraz diagnozę lekarską dla potrzeb Zespołu Orzekającego prowadzi lekarz pediatra Alicja Lągawa.

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Sienkiewicza 2
36-200 Brzozów
tel. 13 434 10 53
e-mail: poradniapp.brzozow@gmail.com