Kadra

Pracownicy poradni:

Marta Śmigiel – dyrektor poradni

Pedagog-logopeda, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, studia podyplomowe z zakresu edukacji i elementów rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, kurs kwalifikacyjny – terapia pedagogiczna, studia podyplomowe z zakresu logopedii. Prowadzi diagnozę uczniów szkół podstawowych oraz terapię pedagogiczną dzieci pierwszego etapu edukacyjnego. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania instytucją oświatową.

Krystyna Ekiert
Psycholog, nauczyciel dyplomowany, mgr psychologii, kurs kwalifikacyjny z zakresu logopedii. Prowadzi diagnozę psychologiczną uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, a także udziela pomocy psychologicznej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Zajmuje się psychoedukacją rodziców i nauczycieli.

Marta Głód
Psycholog, nauczyciel dyplomowany, mgr psychologii, szkolenie 3–letnie podyplomowe „Podejście systemowe w terapii rodzin”, kurs kwalifikacyjny z zakresu logopedii. Prowadzi diagnozę dzieci pierwszego etapu edukacyjnego. Udziela pomocy psychologicznej dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi oraz ich rodzinom. Zajmuje się psychoedukacją rodziców i nauczycieli.

Ewelina Gurgacz
Neurologopeda, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel mianowany, mgr filologii polskiej z logopedią, studia podyplomowe z zakresu neurologopedii, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, doradztwa zawodowego, kurs z zakresu logorytmiki. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży. Pracuje zgodnie z założeniami terapii miofunkcjonalnej, w terapii wykorzystuje stymulację wszystkich funkcji poznawczych (metoda Krakowska) oraz symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania. Prowadzi diagnozę metodą Neuroflow.

Anita Kafel
Pedagog, nauczyciel dyplomowany, mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych oraz psychoedukacją nauczycieli.

Sylwia Szczyrska-Płatek
Psycholog, nauczyciel mianowany, mgr psychologii stosowanej, studium pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych – przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi diagnozę psychologiczną małych dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajmuje się również psychoedukacją nauczycieli, a także rodziców.

Magdalena Wasylewicz
Logopeda, nauczyciel dyplomowany, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, studia podyplomowe z zakresu logopedii. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną. Zajmuje się psychoedukacją nauczycieli oraz rodziców.

Anna Lenart
Psycholog, nauczyciel mianowany, magister psychologii ze specjalnością kliniczną, studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne oraz z zakresu rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Prowadzi diagnozę psychologiczną małych dzieci oraz dzieci z podejrzeniem autyzmu. Zajmuje się psychoedukacją rodziców i nauczycieli oraz udziela pomocy dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi.

Beata Wojtowicz
Pedagog, socjoterapeuta, nauczyciel kontraktowy, mgr edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i resocjalizacji, diagnoza i terapia dzieci w młodszym i średnim wieku szkolnym. Prowadzi terapię grupową, zajmuje się profilaktyką dzieci i młodzieży. Studia podyplomowe – pedagogika korekcyjno-kompensacyjna (terapia pedagogiczna) i logopedia szkolna. 

Anna Sobaś – Bodzioch
Nauczyciel dyplomowany, tyflopedagog, diagnoza i terapia logopedyczna, surdopedagogiczna, terapia pedagogiczna, znajomość języka migowego: SJM trzy stopnie, PJM A1, A2, B1.

Anna Stańko
Psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel kotraktowy studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; studia podyplomowe w zakresie: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu; specjalizacja psychologia kliniczna prowadzona przez Uniwersytet medyczny w Lublinie, Zakład Psychologii Klinicznej; kurs psychoterapii prowadzony przez katedrę psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne.

Izabela Kuśnierczyk
Pedagog, nauczyciel kontraktowy, mgr inż. ochrony środowiska, studium pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych – przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji, obecnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku psychologia na Collegium Humanum w Warszawie filia w Rzeszowie, diagnoza i terapia dzieci w młodszym i średnim wieku szkolnym.

Beata Konieczna

Pedagog, nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki w zakresie psychoprofilaktyki społecznej, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe- Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z pomocą psychologiczno- pedagogiczną, certyfikowany trener mediacji szkolnych i rówieśniczych, PJM – trzy stopnie.

Joanna Rachwał –Szczuka

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, mgr psychologii, studia podyplomowe z zakresu logopedii korekcyjnej, kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych- poziom I, kurs podstawowy „Racjonalna Terapia Zachowania wg. Programu Simontona”, Trening Umiejętności Społecznych.

Weronika Drożdżal

Psycholog, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i arteterapii. Prowadzi diagnozę psychologiczną małych dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Pozostali pracownicy poradni:

Izabela Żak – pracownik administracyjny, referent

Klaudia Klimkowska – pracownik administracyjny

W poradni konsultację oraz diagnozę lekarską dla potrzeb Zespołu Orzekającego prowadzi lekarz pediatra Alicja Lągawa.

Harmonogram pracy pracowników pedagogicznych PP-P w Brzozowie ważny w roku szkolnym 2023/2024 od 01.09.2023r. 
Pobierz

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Sienkiewicza 2
36-200 Brzozów
tel. 13 434 10 53
e-mail: poradniapp.brzozow@gmail.com

 

Skip to content