Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ppp.powiatbrzozow.pl

Dane teleadresowe:

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Brzozowie

ul. Sienkiewicza 2

36-200 Brzozów

tel. (13) 43 410 53

e-mail: poradniapp.brzozow@gmail.com

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 01.08.2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.05.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· część plików zamieszczonych w postaci artykułów lub załączników nie jest dostępna cyfrowo w całości; zamieszczone informacje są w postaci skanów (z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do jej opublikowania);

· zdjęcia na stronie zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

· brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona internetowa www. ppp.powiatbrzozow.pl posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (jasne tło, czytelne litery)
 • możliwość zmiany kontrastu, koloru
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • struktura nagłówków w artykułach
 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 14.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz raport z wynikami dostępności cyfrowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
  z sekretariatem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie tel. (13) 43 410 53, adres poczty e-mail: poradniapp.brzozow@gmail.com.
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy, niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Brzozowie mieści się na parterze i I piętrze budynku przy ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze przez główne wejście Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie, drugie od tylnej strony budynku. Przy drugim wejściu znajduje się podjazd dla wózków. Dla petentów przeznaczone są oba wejścia.

Sekretariat Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzozowie i część gabinetów znajduje się na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody. Jest możliwy wjazd wózkiem za pomocą windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W poradni nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oznaczonych pionowym znakiem oraz pomalowanych na niebiesko nawierzchnią.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych, schematów dotykowych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzozowie z tłumacza języka migowego (dwóch pracowników poradni posiada ukończony kurs języka migowego). Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Skip to content