Spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie zaprasza pedagogów
i psychologów szkolnych na spotkanie w ramach sieci współpracy, które odbędzie się dnia 27.05.2024r. (tj. poniedziałek) o godzinie 12.00 na terenie Poradni.
Spotkanie będzie podsumowaniem Programu Profilaktycznego „Telefon mój
przyjaciel czy wróg – profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży
”, realizowanego w Szkołach Podstawowych Powiatu Brzozowskiego.
Spotkanie poprowadzi:
Beata Wojtowicz – pedagog
Sylwia Szczyrska – Płatek -psycholog
W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia programu oraz statystyka
opracowana na podstawie ankiet uzupełnionych wśród uczniów. Ważnym punktem spotkania będą wspólne wnioski i dyskusja na temat poruszanego problemu.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem 134341053
Serdecznie zapraszamy PP-P w Brzozowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowiezaprasza na zajęcia socjoterapeutyczne

Program wsparcia dla dzieci w wieku szkolnym potrzebujących pomocy w zakresie rozwijania kompetencji społeczno – emocjonalnych oraz budowania relacji rówieśniczych. „JAK POLUBIĆ SIEBIE I ZAAKCEPTOWAĆ INNYCH”

Prowadząca: Beata Wojtowicz pedagog, socjoterapeuta
Sylwia Szczyrska – Płatek, psycholog


Zajęcia adresowane dla klas IV- VIII do dzieci;
– Nieśmiałych i wycofanych w kontaktach społecznych;
– Przekraczających granice innych;
– Mających trudności we współdziałaniu w grupie rówieśniczej;
– Z obniżoną samooceną;
– Mało asertywnych;
– Nie potrafiących zrozumieć i opanować emocji;
– Niewierzących we własne zdolności i realizację swoich marzeń.


Zapisy na zajęcia:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów
Telefonicznie : 13 43 410 53 – kontakt z prowadzącymi

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna – zajęcia wspierające wszechstronny rozwój dziecka.
Zajęcia skierowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, młodszym wieku szkolnym raz uczniów, mające na celu przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania oraz liczenia, zmniejszenie lub zlikwidowanie trudności w nauce, jak również wsparcie dziecka w sferze społeczno – emocjonalnej. Oddziaływania te są szczególnie istotne na początku kariery szkolnej dziecka, mogą zapobiec niepowodzeniom w nauce, wynikającym z problemów z czytaniem, pisaniem, liczeniem i z innych szkolnych umiejętności.


Zajęcia z terapii pedagogicznej obejmują;

– zajęcia ogólnorozwojowe dziecka;
– wsparcie rozwoju mowy i komunikacji;
– stymulowanie procesów percepcyjnych wzrokowych i słuchowych;
– usprawnianie grafomotoryki ręki (terapia ręki);
– ćwiczenia przygotowujące oraz wspierające naukę czytania i pisania:
– niwelowania problemów w nauce;
– wsparcie sfery społeczno – emocjonalnej dziecka ( wzmacnianie samooceny, budowanie motywacji do nauki, radzenie sobie z trudnymi emocjami, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych).
Porażki na gruncie szkolnym przyczyniają się spadku samooceny dziecka. To zaś może generować problemy wychowawcze, emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom możliwość stabilnego rozwoju  poznawczego, emocjonalnego, jak i społecznego.
Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej lub grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy
i umiejętnościach dziecka.

Terapię prowadzi specjalista mający przygotowanie w zakresie terapii
pedagogicznej.
Zapisy na zajęcia:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów

Telefonicznie : 13 43 410 53 – kontakt z prowadzącą

Prowadząca: Beata Wojtowicz – pedagog, terapeuta

Podsumowanie Programu Profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 realizowano Program Profilaktyczny „Telefon mój
przyjaciel czy wróg” – profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych Powiatu Brzozowskiego.

Przez cały rok szkolny realizowane były warsztaty w klasach IV i VIII, a także w zależności od potrzeb w innych klasach.

Dzieci i młodzież podczas wspólnej dyskusji, analizy prezentacji i filmów, uzupełnianiu anonimowej ankiety omawiały rolę multimediów w życiu młodych ludzi, a także dorosłych. Wskazywano sposoby umiejętnego korzystania z mediów, a także zachowań wykraczających poza zdrowe nawyki. Uzupełniona ankieta pozwoliła zebrać ilościowe dane określające aktualny poziom korzystania – poziom uzależnienia od telefonu dzieci i młodzieży.
Na podstawie uzyskanych informacji opracowano statystykę, która będzie podstawą do zorganizowania dalszych spotkań z nauczycielami, specjalistami pracującymi w szkołach czy w miarę potrzeby z rodzicami. Kontynuacja założeń programu będzie realizowana w roku szkolnym 2023/2024.

Podsumowaniem wyżej wymienionego programu będzie spotkanie
z psychologami i pedagogami szkolnymi dniu 22 listopad 2023r. na terenie
Poradni.

Szczegółowe informacje podane będą w najbliższym czasie.

Prowadząca – Beata Wojtowicz

Sieć współpracy dla pedagogów specjalnych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie zaprasza pedagogów specjalnych na
spotkanie grupy wsparcia w ramach ,, Sieci współpracy dla pedagogów specjalnych”. Celem
spotkań grupy jest:
– poszerzanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej;
– wymiana doświadczeń zawodowych oraz omawianie spraw bieżących;
– przepływ informacji pomiędzy pedagogami specjalnymi;
– pogłębienie kontaktów między placówkami oświatowymi, a pracownikami Poradni;
Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 października 2023 r. o godzinie 12:00.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 13 43 410 53.
Koordynator sieci współpracy – mgr Beata Konieczna

Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych

Dyrektor i pracownicy poradni serdecznie zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie w ramach sieci współpracy, które odbędzie się 09.05.2023r. (tj.wtorek). o godzinie 12.00 na terenie placówki. Spotkanie poprowadzi pan Arkadiusz Nepelski. 

Temat: „Jak wspierać uczniów w radzeniu sobie z trudnymi emocjami – lękiem, złością, smutkiem oraz ze stresem i niepowodzeniami”. 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 13 43 410 53, decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. 

Serdecznie zapraszamy.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie

Sieć współpracy logopedów

Tyflopedagog i logopeda Anna Sobaś-Bodzioch oraz neurologopeda Ewelina Gurgacz wraz z Dyrektorem zapraszają logopedów na spotkanie w ramach sieci współpracy 10.05.2023r. (tj. środa) o godzinie 14.00. 

Temat: „Zaburzenia mowy o podłożu percepcyjnym”. 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 13 43 410 53.

Drodzy Rodzice, Drodzy Nauczyciele!

Od kwietnia 2023 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie prowadzi  diagnozę i terapię metodą Neuroflow ATS.

Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy to trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Cały trening podzielony jest na etapy, a każdy etap treningu słuchowego Neuroflow poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Program pozwala na dostosowanie stopnia trudności i tempa ćwiczeń do potrzeb i możliwości dziecka i rodziców. Sesje terapeutyczne odbywają się trzy razy w tygodniu, w domu dziecka.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety ze strony: www.neuroflow.pl i sprawdzenia – czy Wasze dziecko/uczeń nie znajduje się w grupie ryzyka CAPD.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD/CAPD) mogą występować u dzieci,
u których obserwuje się następujące trudności:

  •  w słyszeniu w hałasie,
  • z nauką czytania i pisania, przy prawidłowo rozwiniętej inteligencji,
  • w zakresie uczenia się języka obcego (trudności z nauką nowych słów),
  •  z zapamiętywaniem informacji podawanych drogą słuchową,
  • podczas wykonywania czynności wieloetapowych, np. zrozumieniu kilkuelementowych poleceń,
  • w utrzymaniu uwagi słuchowej długich rozmów.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) stanowią przyczynę niepowodzeń w nauce szkolnej dzieci i młodzieży. Szacuje się, że występują u 2-5% populacji dzieci w wieku 7 – 10 lat (niemal dwukrotnie częstsze występowanie stwierdza się u chłopców), u 30% do nawet 50% dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, z rozpoznaną dysleksją rozwojową oraz u 50% dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego.[1]

Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą współwystępować z dysleksją, SLI, ADHD, trudnościami w uczeniu się.[2]

Bardzo ważne jest, aby przed przystąpieniem do diagnostyki w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego przeprowadzić stosowną diagnostykę medyczną. Aby upewnić się, iż obserwowane problemy nie mają podłoża fizycznego takiego jak zapalenie, infekcja ucha, powodującego powstanie fizycznej bariery w docieraniu bodźców. Dlatego przed przystąpieniem do diagnozy  w kierunku CAPD koniecznie trzeba zgłosić się na konsultację lekarza audiologa lub otolaryngologa i następnie przedstawić w poradni stosowne zaświadczenie.

Szczegółowych informacji na temat diagnozy i terapii udziela osoba prowadząca:

Ewelina Gurgacz

neurologopeda, pedagog


[1] M. Zaborniak-Sobczak. K.I. Bieńkowska, M. Drozd, A. Senderski (2016), Wsparcie edukacyjne uczniów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, w: Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej„, nr 23, s. 116-132.

[2] Krasowicz-Kupis G. (2012), SLI i inne zaburzenia językowe.

Skip to content