Spotkanie dla pedagogów szkolnych

W dniu 14 marca 2011r. o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie odbyło się kolejne spotkanie grupy pedagogów szkolnych z terenu powiatu brzozowskiego. W spotkaniu wzięło udział 15 pedagogów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Tematem narady było: „Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych”. Pedagodzy zostali poinformowani o zaistniałych zmianach dotyczących pracy poradni oraz nowych zadaniach dla szkół. Szczegółowo omówiono zmiany w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 XI 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Ponadto zwrócono uwagę na nową formę wydawanych wniosków, orzeczeń, opinii i informacji oraz nowych druków – opinia nauczyciela/wychowawcy o uczniu. Zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach są podstawą do konstruowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH i PLANÓW DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH. Pedagodzy otrzymali również ankiety, które zostaną przekazane nauczycielom. Dotyczą one funkcjonowania poradni w środowisku. Na zakończenie pedagodzy wyrazili swoje poglądy na temat wprowadzonych zmian. W ramach wzajemnej współpracy z poradnią zostały im przesłane drogą elektroniczną materiały z powyższego spotkania.

pedagodzy:
Marta Śmigiel
Beata Konieczna

Skip to content