Socjoterapia jako pośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

Oddziaływania socjoterapeutyczne stają się coraz bardziej popularne i powszechne w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, przejawiającymi problemy w zachowaniu, zaburzenia emocjonalne i trudności adaptacyjne. Często wyalienowane jednostki, nieumiejętność porozumienia się między ludźmi, lęk przed okazywaniem uczuć, pojawiające się problemy i zaburzenia zachowania wymagają odpowiedniego postępowania terapeutycznego, ponieważ są wynikiem braku umiejętności społecznych. Spotkania grup socjoterapeutycznych dzieci i młodzieży możemy uznać za pośrednią formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Proces ten pozwala ukazać jednostkom borykającym się z różnego rodzaju trudnościami, konsekwencje ich postępowania oraz uświadamiać im następstwa tych zachowań, a przede wszystkim uczyć jak sobie z nimi radzić. Socjoterapia daje większą możliwość poznania siebie, swojego świata myśli, uczuć, doznań i doświadczeń życiowych. Może mieć także istotny wpływ na budowanie systemu wartości człowieka. Umożliwia dokonywanie własnych wyborów, pozwala zrozumieć siebie i innych ludzi. Uczy także współdziałania i współpracy. Zajęcia mogą przyczynić się do zmiany, czy integracji osobowości jednostki. Oddziaływania te powinny stać się powszechną formą pomocy dzieciom i młodzieży, gdyż stwarzają możliwość odkrycia i rozwijania ich zainteresowań, umożliwiając jednocześnie ekspresję tkwiących, a nieodkrytych dotąd w człowieku, konfliktów wewnętrznych.

Zajęcia grupowe dają dużą szansę dzieciom i młodzieży zapoczątkować proces konstruktywnej zmiany. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach stawia pierwszy, mniejszy lub większy, krok ku lepszej przyszłości, ku lepszemu samopoczuciu. Jednostka biorąca udział w zajęciach potrzebuje bliskich, opartych na zaufaniu kontaktów z dorosłymi, czy rówieśnikami. Zdobyte doświadczenia pozwalają wzmocnić jej poczucie wartości, siły i sprawności. Spotkania pozwalają udowodnić, że drzemiąca energia w człowieku musi zostać „wydobyta”, a zachowania dotąd nieakceptowane społecznie mogą ulec konstruktywnej zmianie. Podstawowym założeniem spotkań grupowych jest więc wywołać wśród uczestników lepsze samopoczucie i przekazać umiejętności, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie społeczne. Podczas całego czasu trwania zajęć bardzo ważną rolę odgrywa terapeuta, który dzięki swoim umiejętnościom i predyspozycjom potrafi przeprowadzić grupę przez zaplanowany i świadomy proces, spełniając oczekiwania uczestników. Dlatego to właśnie socjoterapia wydaje się być jedną z bardziej skutecznych metod, daje możliwość radzenia sobie z różnego rodzaju trudnościami i zaburzeniami wśród uczniów. Bez wątpienia jest tą formą pracy, która powinna być stosowana na wszystkich etapach edukacyjnych.

Beata Wojtowicz – pedagog

Skip to content