Informacje dotyczące przetwarzania i dostępu do danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów lub email: poradniapp.brzozow@gmail.com

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować e-mailem iodobrzozow@interia.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) zwane RODO w związku udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.poz. 199 ze zmianami) w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora.

Dane przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celach statystycznych.

Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zebrane dane będą przechowywane minimum 10 lat.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: poradniapp.brzozow@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Skip to content