Kiedy warto zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

Odpowiedź wydaje się prosta – gdy tylko zaobserwujemy coś niepokojącego w rozwoju lub zachowaniu dziecka. Nawet jeśli okaże się to później zjawiskiem przejściowym lub typowym rozwojowo, z perspektywy rodzica zawsze lepiej jest się upewnić. W praktyce rodzice czasem wstrzymują się z wizytą w Poradni obawiając się, że ich obserwacje mogą być nietrafne; myśląc, że dziecko jest jeszcze za małe, aby wykonać u niego diagnozę lub czują naturalny niepokój, że ich przepuszczenia mogą się potwierdzić i będzie się to wiązać ze zdiagnozowaniem
u dziecka trudności rozwojowych.

W przypadku dziecka z już stwierdzoną niepełnosprawnością – im wcześniej, tym lepiej. Pracownicy Poradni dokonują bezpłatnej diagnozy dzieci od urodzenia do zakończenia edukacji i proponują możliwe formy wsparcia przysługujące dziecku w danym wieku i/lub na danych etapie edukacyjnym. Im wcześniej podjęte zostaną działania, tym lepsze rezultaty.

Poniżej przedstawione zostały najczęściej wydawane przez Poradnię rodzaje dokumentów:

 • Od momentu wykrycia u dziecka niepełnosprawności, czyli w niektórych sytuacjach już w momencie narodzin, dziecko może uzyskać z Poradni opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na podstawie której przysługuje mu specjalistyczna opieka w postaci zajęć prowadzonych przez odpowiednio do tego przygotowane zespoły, maksymalnie do podjęcia przez dziecko nauki w szkole;
 • Poza tym dokumentem, w momencie rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, dziecko
  z niepełnosprawnością uwzględnioną w obowiązującym rozporządzeniu (rodzaje niepełnosprawności zostały wskazane w § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578, z późn. zm.) może uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które, jeśli istnieją ku temu wskazania, kontynuowane jest przez cały okres edukacji dziecka. Dokument ten pozwala na takie zorganizowanie procesu edukacji, aby dziecko mogło nabywać umiejętności i wiedzę w formie dostosowanej do swoich możliwości uwzględniając trudności i ograniczenia wynikające ze stwierdzonej niepełnoprawności;
 • Ponadto w przypadku wystąpienia u ucznia choroby lub istniejących wskazań medycznych, które uniemożliwiają mu uczęszczanie do szkoły może on kontynuować edukację w formie indywidualnej na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;
 • W przypadku stwierdzenia u dziecka trudności edukacyjnych, np. związanych
  z obniżonymi możliwościami intelektualnymi, istnieje możliwość wydania dla niego opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • Jeśli z diagnozy przeprowadzonej w Poradni wynika, że powodem zgłaszanych trudności w nauce są tzw. specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) uczeń ma możliwość uzyskania dostosowania metod i form pracy z nim na podstawie opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się. Warto podkreślić, że tego typu dokument wydaje się dziecku nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej;
 • Stosunkowo nowym rodzajem dokumentu możliwym do wydania uczniowi jest opinia w sprawie objęcia go zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Jest to forma wsparcia uczniów, którzy mogą uczęszczać do placówki na zajęcia, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające zwłaszcza ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć razem z grupą. Z tego powodu wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dokument ten jest ważny przez rok szkolny. Należy podkreślić, że nie wydaje się go uczniom objętym kształceniem specjalnym oraz nauczaniem indywidualnym;
 • Poradnia opiniuje także w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, gdy wymaga tego sytuacja rodzinna lub edukacyjna dziecka (m.in. w związku z powrotem dziecka z zagranicy, przyspieszeniem lub odroczeniem obowiązku szkolnego, w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki).

Informacje o procedurze ubiegania się o dany dokument uzyskają Państwo podczas wizyty w Poradni, mogą Państwo także skonsultować się z pracownikami Poradni telefonicznie lub mailowo (dane do kontaktu znajdą Państwo na stronie Poradni).  

Dokumenty te wydawane są na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. Natomiast Poradnia może wystąpić do innych instytucji, np. szkoły, do której uczęszcza dziecko, o przygotowanie informacji o funkcjonowaniu szkolnym ucznia.

Wszystkie usługi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie są bezpłatne.

Aby zgłosić dziecko do Poradni nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Zapraszamy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie 36-200 Brzozów, ul. Sienkiewicza 2
email: poradniapp.brzozow@gmail.com
telefon: 13 43 410 53
strona internetowa: www.ppp.powiatbrzozow.pl

Skip to content