Zmiany w oświacie

W dniu 5 lutego 2010r. dyrektor poradni uczestniczyła w konferencji z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa. Miejscem spotkania była aula Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Konferencja wpisuje się w cykl szesnastu spotkań wojewódzkich zaplanowanych przez Ministra Edukacji Narodowej. Ich celem jest prezentacja głównych założeń zmian w kształceniu zawodowym, kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz poznanie opinii przedstawicieli różnychśrodowisk na temat projektowanych rozwiązań.

Proponowane zmiany obejmują m.in.:
• zobowiązanie szkoły podstawowej do rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się na pierwszym etapie edukacyjnym,
• poszerzenie świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej o obowiązkowe prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie potrzeb rozwojowych dziecka oraz możliwości ich zaspokojenia,

• wprowadzenie obowiązku oceny dojrzałości szkolnej dziecka w wieku przedszkolnym, w tym gotowości do podjęcia nauki w szkole,
• zobowiązanie szkoły do opracowania i wdrożenia indywidualnego programu pracy z uczniem niepełnosprawnym,
• obowiązek indywidualizacji pracy z każdym uczniem, zarówno w ramach obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
• ocenę podejmowanych działań przez powołany w szkole zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów,
• podkreślenie obowiązku wspierania przez przedszkole/szkołę dziecka przewlekle chorego,
• poszerzenie bądź dookreślenie zadań pedagoga, psychologa, logopedy oraz doradcy zawodowego/nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, zatrudnionych w przedszkolu, szkole i placówce,
• zobowiązanie poradni psychologiczno-pedagogicznych do udzielania wsparcia metodycznego i merytorycznego nauczycielom organizującym pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, w tym organizowania i prowadzenia konsultacji i szkoleń, odpowiednio do zgłaszanych potrzeb, a także w planowaniu i realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
• rozszerzenie zadań poradni o współpracę z przedszkolem/szkołą przede wszystkim w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych i słabych stron dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu specyficznych trudności uczniów, opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów wsparcia oraz udział w okresowej ocenie efektywności realizowanych z uczniem zajęć,
• zobowiązanie specjalistów zatrudnionych w poradni do realizacji zadań poza poradnią, w szczególności w przedszkolu i szkole, w postaci wsparcia merytoryczno – metodycznego nauczycieli i specjalistów organizujących i udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole.
Projektowane jest także wprowadzenie dla każdego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Karty Potrzeb i Świadczeń.

Będzie to dokument, który posiadałaby każda osoba do 21. roku życia, a w przypadku osób z głębokim upośledzeniem umysłowym – do 24./25. roku życia, uczestnicząca w zajęciach prowadzonych w szkołach i placówkach systemu edukacji, u której stwierdzone zostały specjalne potrzeby rozwojowe (w przypadku dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole) lub specjalne potrzeby edukacyjne.

Karta Potrzeb i Świadczeń wydawana byłaby przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opiekującą się szkołą. Specjaliści z poradni mieliby też obowiązek monitorowania realizacji zaleceń zawartych w Karcie.

Karta Potrzeb i Świadczeń, wypełniana na bieżąco przez działający w szkole zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
Główne założenie MEN przewiduje, że szkoła ma zapewnić uczniowi wsparcie i zindywidualizowaną pomoc w zależności od jego trudności lub uzdolnień. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być organizowana jak najbliżej dziecka. Poradnie będą zobowiązane włączyć się do terapii wtedy, gdy szkoła sobie nie poradzi i wyczerpie wszystkie możliwości.

Szerzej na stronie:
http://www.konferencje.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1052&Itemid=217k

Skip to content