Logopedyczna grupa wspracia rozpoczęła nowy rok szkolny

W poniedziałek 28.10.2013 w naszej Poradni odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie grupy wsparcia dla logopedów z powiatu brzozowskiego. Organizatorem spotkania była Pani Barbara Sługocka-Wilk – surdologopeda PPP w Brzozowie. Tematy poruszane na spotkaniu dotyczyły bieżących problemów w pracy logopedycznej. Bardzo szeroko dyskutowane były zaburzenia rozwoju mowy i korygowania wad wymowy u dzieci z wadami sprzężonymi (autyzmem, Zespołem Downa) oraz z obniżonym rozwojem intelektualnym. Jak to zwykle bywa na tego typu spotkaniach nie obeszło się bez opisu trudnych lub ciekawych przypadków oraz anegdot dotyczących pracy z dziećmi. Panie obecne na spotkaniu wymieniły się informacjami na temat nowych metod stosowanych w logopedii i proponowanych szkoleń.Ustalono również formy organizacyjne spotkań, które będą się odbywać raz na dwa miesiące – w poniedziałki o godz.13.30.

 Zapraszamy na kolejne spotkania!

Barbara Sługocka – Wilk, surdologpeda

„Nauczanie dziecka z wadą słuchu w placówkach ogólnodostępnych”

21 października 2013r. w Sali Narad Starostwa Powiatu Brzozowskiego odbyła się konferencja szkoleniowa dla dyrektorów, logopedów, pedagogów i nauczycieli zorganizowana w ramach współpracy Pani Anity Kafel Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie z surdologopedą Panią Barbarą Sługocką – Wilk nt „Nauczanie dziecka z wadą słuchu w placówkach ogólnodostępnych”.

Idea integracji szkolnej jako jednej z form kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych polega na włączeniu dzieci niepełnosprawnych w powszechny system szkół i placówek oświatowych na wszystkich poziomach edukacji, wraz z zabezpieczeniem ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, dotyczy to także integracji szkolnej dzieci z uszkodzonym słuchem. Dzieciom z takim problemem przysługuje orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na słabosłyszenie lub niesłyszenie. Osoby niedosłyszące, słabosłyszące są to osoby u których wada słuchu ogranicza odbiór mowy drogą słuchową. Odbiór informacji głównej jest pełniejszy przy stosowaniu aparatu słuchowego i implantów ślimakowych, słabosłyszący mogą opanować mowę ustną drogą naturalną poprzez słuch.

W związku z tym, wszyscy pracownicy oświatowi, nauczyciele biorący udział w procesie nauczania dziecka słabosłyszącego w placówce ogólnodostępnej  muszą zdawać sobie sprawę z trudności, jakie napotyka dziecko słabosłyszące. Dotyczą one głównie komunikacji werbalnej tj. w rozumieniu bardziej złożonych poleceń, pytań treści, w rozumieniu pojęć abstrakcyjnych, w rozumieniu znaczenia danego słowa w zależności od kontekstu, w rozumieniu czytanego tekstu w zależności od występujących w nim pojęć abstrakcyjnych, trudności w pełnym zrozumieniu lektur, jak również wiedzy przedmiotowej zawartej w podręczniku,  w rozumieniu mowy tylko na drodze słuchowej, bez możliwości obserwowania ust mówiącego.

Trudności w szkole dotyczą również: koncentracji uwagi na czas trwania wszystkich lekcji w ciągu dnia, formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych (czasami spotyka się agramatyczną budowę zdań), trudności artykulacyjne (stopień nasilenia zależy głównie od wielkości ubytku słuchu oraz efektów dotychczasowej rewalidacji). Dziecko najczęściej pisze tak jak mówi i słyszy, popełniając dużo błędów wynikających z niedosłuchu Część dzieci z wadami słuchu wykazuje uzdolnienia w innych kierunkach. Najczęściej spotykane to zdolności matematyczne, dobra orientacja przestrzenna, dobrze rozwinięta umiejętność logicznego myślenia, zdolności plastyczne, czasem kulinarne.

Dziecko z wadą słuchu przy dużym nakładzie pracy, wczesnej rewalidacji może osiągnąć pozytywne wyniki i może dobrze funkcjonować w szkole. Ocenianie takich uczniów wymaga znacznej indywidualizacji. Warto dokonać oceny opisowej a dopiero potem wyrazić ocenę stopniem. My, nauczyciele musimy dbać o komfort psychiczny dziecka, umożliwić mu akceptację w środowisku, akceptację rodziców, czy rodziny. Mamy obowiązek stworzenia dziecku z w/w deficytem możliwości możliwość odnoszenia sukcesów, ponieważ kalectwo nie przekreśla funkcjonowania w społeczeństwie.

Prelegent konferencji – surdologopeda Pani Barbara Sługocka – Wilk podkreśliła, iż motywem przewodnim dla wszystkich nauczycieli pracujących z dziećmi z wadą słuchu winna być odpowiedź na pytanie : „Jak stać się sojusznikiem i przyjacielem dziecka w jego zmaganiach edukacyjnych i w integracji społecznej?” i na to pytanie starała się podsunąć odpowiedź.

Po krótkim przypomnieniu funkcjonowania ucha, i mechanizmów słyszenia zostały omówione przyczyny i rodzaje uszkodzeń słuchu oraz w jaki sposób  aparaty słuchowe i implanty ślimakowe  pomagają dzieciom z tym kalectwem.
Jak dzieci z wadą słuchu uczą się słuchać i mówić było zagadnieniem nieco szerzej omawianym. Dzieci z umiarkowanym, znacznym i głębokim ubytkiem słuchu muszą najpierw nauczyć się wyróżniać dźwięki z otoczenia, a raczej z szumu, jaki słyszą. Następnie uczą się te dźwięki różnicować, wyróżniać z nich dźwięki mowy. Nauka ta musi przebiegać w warunkach celowo zorganizowanego i systematycznie prowadzonego procesu zwanego treningiem słuchowym. Później dzieci uczą się nadawać znaczenia określonym dźwiękom czyli uczą się rozumienia. Mowa może rozwijać się z opóźnieniem, chociaż przy wczesnym dobraniu dobrych protez (aparat słuchowy, implant ślimakowy), intensywnym treningu słuchowym i bardzo wczesnym wychowaniu słuchowo- werbalnym zdarza się, że dzieci z uszkodzonym słuchem mówią tak, jak ich zdrowi rówieśnicy, a czasem nawet lepiej. Jednak zdecydowana większość dzieci ma trudności w posługiwaniu się mową i trudności te dotyczą zarówno tworzenia wypowiedzi słownych – w wypowiedziach dominują rzeczowniki, zdania proste nierozwinięte, nieprawidłowa składnia i odmiany końcówek; artykulacji, oddychania, fonacji, prozodii, ale również trudności w rozumieniu dłuższych wypowiedzi, trudność w skupianiu uwagi na słuchaniu. Dlatego, słuchanie dłuższych wypowiedzi jest dla niesłyszących męczące, a co za tym idzie często umyka im szereg istotnych informacji, czego konsekwencją jest niezrozumienie kluczowych słów, wydających się dla słyszących oczywistymi.
Zadaniem więc nauczycieli w pracy z dzieckiem z wadą słuchu będzie przede wszystkim wnikliwe rozpoznanie jego umiejętności i możliwości oraz stworzenie przyjaznej atmosfery i optymalnych warunków do pracy, takich jak m.in:
1.    Wyciszenie klasy – szelestów, stukania, tupania, zminimalizowanie możliwości dotarcia dźwięków z zewnątrz.
2.    Zapewnienie bezwzględnej widoczności twarzy osoby mówiącej tak, by dziecko niesłyszące mogło wspomagać odbiór mowy obserwowaniem ust osoby mówiącej.
3.    Wnikliwe upewnienie się, czy uczeń z wadą słuchu rozumie polecenia, czy zapisał wszystkie ważne informacje, czy zrozumiał ich sens.
4.    Stałe motywowanie do wypowiedzi, nawet, gdy jest niegramatyczna, najeżona błędami artykulacyjnymi, wsparta gestami.
5.    Wykorzystywanie każdej sposobności do indywidualnej pracy z dzieckiem, które widząc w nauczycielu swojego sojusznika będzie się z pewnością bardziej starać.

 

Podsumowując pani Barbara Sługocka-Wilk podkreśliła dobitnie, że wada słuchu nie jest związana z inteligencją – pod tym względem istnieje, podobnie jak w każdej innej grupie, zróżnicowanie; są więc niesłyszące dzieci bardziej i mniej inteligentne. Zaznaczyła również, że ani aparat słuchowy, ani implant ślimakowy nie uczyni od razu z dziecka osoby normalnie słyszącej, rozumiejącej i posługującej się językiem tak, jak rówieśnicy. Jego mózg będzie odbierał dźwięki, ale bez właściwego treningu nie nabiorą one znaczenia. Aby dany dźwięk stał się słowem „mama”, aby dziecko zaczęło to słowo wymawiać, by zaczęło rozumieć, co mówimy i tak jak ludzie słyszący – mówić, potrzeba wielu lat rehabilitacji. Wytrwałości i cierpliwości terapeutów. Miłości i wiary rodziców. Akceptacji środowiska, w którym wzrasta.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia mogli zadawać pytania dotyczące konkretnych problemów w edukacji dziecka z wadą słuchu. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczestników spotkania.

Surdologopeda w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie

Informujemy, że w roku szkolnym 2013/14 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie powołane zostało stanowisko surdologopedy, czyli specjalisty zajmującego  się dziećmi, z problemami w rozwoju mowy wynikającymi z uszkodzenia słuchu.  Pełnić tę funkcję będzie mgr Barbara Sługocka – Wilk: surdologopeda, logopeda, i afazjolog. Wszystkich zainteresowanych rodziców, nauczycieli i logopedów zapraszamy do kontaktu z w/w specjalistą, szczególnie w zakresie terapii dzieci i młodzieży słabosłyszących i niesłyszących, a także w zakresie terapii: dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (afazja, dyslalia, mutyzm), dzieci i młodzieży z wadami wymowy, dzieci  i młodzieży z niepłynnością mowy i jąkaniem a także dzieci i młodzieży ze złożonymi problemami w rozwoju mowy.


Godziny przyjęć:
Poniedziałek:    12.00  -15.00
Czwartek:         12.00  -15.00
Piątek:               08.00 – 12.00


Anita Kafel
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 18 marca 2013r. na terenie PP-P w Brzozowie odbyło się spotkanie dla pedagogów i psychologów ze szkół powiatu brzozowskiego. Organizatorkami  była psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek oraz pedagog Krystyna Przyczynek. Natomiast Pani Marta Głód (psycholog PP-P w Brzozowie) przedstawiła główny temat spotkania: „Zaburzenia emocjonalne u dzieci”. W ramach tematu omówione zostały główne przyczyny powstawania zaburzeń emocjonalnych u dzieci, scharakteryzowano grupy tych zaburzeń oraz zespół objawów towarzyszących. Przedstawione zostały również formy manifestowania się zaburzeń emocjonalnych u dzieci starszych i młodzieży. Poszerzone informacje dotyczyły głównie fobii szkolnych oraz problemów z nieśmiałością u uczniów. Szczególną uwagę zwrócono na różnorodność objawów, a co za tym idzie – na trudności w ich różnicowaniu.

 

W spotkaniu również udział wzięli pracownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu – p. Mariusz Szymczakowski (kierownik administracyjny) oraz p. Joanna Jagieła (pedagog). Zaprezentowana została oferta ośrodka skierowana do uczniów wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, polegająca na przyuczeniu do wykonywania pracy, a następnie nauka w zawodach: kucharz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie). W trakcie tygodnia, młodzież uczęszcza na zajęcia lekcyjne przez trzy dni, natomiast pozostałe dwa dni poświęcone są na zajęcia praktyczne. Każdy uczestnik zapisany do Ośrodka ma zapewnione bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Na zakończenie spotkania zasygnalizowany został problem dzieci rodziców pracujących za granicą. Wspólnie z uczestnikami przedyskutowano ideę przeprowadzenia w szkole ankiety, której wyniki pozwolą na poznanie skali zjawiska na terenie naszego powiatu oraz ewentualne wypracowanie stosownych form pomocy dziecku, rodzinie i szkole.

Obecnym na spotkaniu pedagogom przekazano materiały informacyjne – klasyfikację czynów ściganych z urzędu, na które najczęściej narażone są dzieci oraz procedurę postępowania, gdy w ciąży jest niepełnoletnia uczennica. Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu Zespołu Wspierającego Pedagogów  i Psychologów Szkolnych.

mgr Sylwia Szczyrska-Płatek – psycholog

Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

szkolenieporadnia2013W dniu 4 marca 2013r. w Sali Narad Starostwa Powiatu Brzozowskiego odbyło się szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zorganizowane w ramach współpracy Pani Anity Kafel Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie z przedstawicielem Wydawnictwa OPERON Panią Agnieszką Kowalską.

Spotkanie odbywało się w dwóch blokach tematycznych. Część I na temat „Efektywna indywidualizacja w praktyce” ( Kolorowa klasa) prezentowała Pani Agnieszka Kowalska, która przedstawiła opracowane przez Wydawnictwo OPERON bajki terapeutyczne mogące bardzo pomóc naszym szkrabom w pokonaniu dziecinnych lęków, a także wyjaśniła,do czego służy alfabet polisensoryczny oraz w jaki sposób korzystać z oferty OPERON – multimedialnych prezentacji do wykorzystania podczas lekcji, możliwości korzystania z gotowych lub tworzonych przez nauczycieli w oparciu o bazę wydawnictwa testów szkolnych oraz kart sprawdzających wiedzę wraz z umiejętnościami. Część II spotkania prowadziła pedagog Pani Marta Walek. Omawiała temat „Sojusznicy czy wrogowie, czyli  o (nie zawsze) łatwej współpracy nauczycieli z rodzicami”. Jest to tematykaciągle aktualna i wciąż budząca duże emocje zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców. Poruszone zostały następujące zagadnienia:

 

 

1. Jak zaprosić rodziców do współpracy?
2.    Przyczyny barier w kontaktach z rodzicami.
3.    Jak przygotować się do rozmowy z rodzicami?

4.    Zasady dobrej współpracy, omówienie procedury wyrażania krytyki.

5.    Problem słabej frekwencji na zebraniach lub braku konsekwentnej współpracy.
6.    Trudne rozmowy z rodzicami, omówienie  trudnych postaw rodzicielskich.
7.    Kilka słów o autorytecie nauczyciela.


Współpraca na linii rodzic – nauczyciel – uczeń jest bardzo ważna, bowiem wpływa na osiągnięcia dziecka – podkreślała Pani Marta Walek. Szczególną uwagę zwracała na bariery w kontakcie z rodzicem ze strony nauczyciela, czyli:

•    lęk przed naciskiem rodziców, ich przewagą liczebną, argumentami, atakami i agresją;
•    poczucie, że rodzice nie słuchają wystarczająco uważnie, nie doceniają zaangażowania nauczyciela;
•    poczuciebraku realnego wpływu na wychowanie dziecka;
•    brak umiejętności radzenia sobie z agresywnym rodzicem;
•    poczucie porażki, wynikające z braków efektów dotychczasowych oddziaływań wobec rodziców nieradzących sobie z problemem własnego dziecka;
•    poczucie, że problem nie tkwi w dziecku, lecz w rodzinie;
•    lęk przed wystąpieniem publicznym;
•    wypalenie zawodowe;
•    zniechęcenie wywołane brakiem pozytywnych reakcji ze strony rodziców;

Natomiast wśród barier leżących po stronie rodzica wymieniała:szkolenieporadnia2013b

•    brak wiary rodzica w to, że będzie wysłuchany i zrozumiany;
•    unikanie kontaktów z nauczycielami;
•    lęk, aby nie urazić nauczyciela;
•    słuchanie złych informacji o swoim dziecku, powoduje obniżenie poczucia swojej wartości;
•    nauczyciel nie wzbudza dostatecznego zaufania
•    rodzice nie zawsze mają odczucie, że są oczekiwani przez nauczyciela;
•    brak czasu i odpowiedniego miejsca na rozmowę poza momentami wyznaczonymi na ten cel (wywiadówki itp.);
•    rodzice nie mają poczucia, że podejmowana przez nich aktywność na terenie szkoły jest rzeczywiście pożądana.

W dalszej części szkolenia Pani Marta Walek doradziła nauczycielom, jak przygotować się do rozmowy z rodzicami oraz jak zachęcić ich do współpracy. Omówiła także model asertywnego wyrażania krytyki i przebieg rozmowy w przypadku skargi ze strony rodzica.
Na zakończenie nauczycielom rozdano materiały dydaktyczne Kolorowa klasa. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczestników szkolenia.

Dni otwartych drzwi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie informuje, iż w rejonie powiatu brzozowskiego organizowane będą Dni Otwartych Drzwi w terminie 10 i 11.04.2013r. w celu lepszego zapoznania się z kierunkami kształcenia w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych.

Aby uniknąć chaosu i zatłoczenia przekazujemy w załączeniu terminy oraz kolejność zwiedzania danych szkół. Pracownicy pedagogiczni poradni służą pomocą uczniom w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego. Serdecznie zapraszamy.

Do pobrania: Program Dni Otwartych Drzwi

Ortograffiti

obrazek ortgograffitiNasza Poradnia bierze udział w programie wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce – Ortograffiti.

Ortograffiti, to kompleksowy program rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Koncentruje się na dwóch obszarach: pracy z dzieckiem i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. W czasie pracy z zeszytami serii ORTOGRAFFITI uruchamiane są różne analizatory (wzrokowy, słuchowy, kinestetyczno – ruchowy), doskonalona jest koncentracja, logiczne myślenie, pamięć a słownictwo ucznia ulega wzbogaceniu. To narzędzie rozwijające umiejętności szkolne – szczególnie czytanie w zakresie techniki, tempa, a także rozumienia czytanej treści, jak również pisanie w zakresie poprawności ortograficznej, konstruowania różnych form wypowiedzi i sprawności grafomotorycznej. Ćwiczenia zawarte w każdym zeszycie mogą byś stosowane indywidualnie i grupowo. Nadają się do pracy zarówno w poradni, szkole, jak i w domu, pod kierunkiem rodziców.

Więcej na stronie:   http://www.ortograffiti.pl

Szkolenie – jak zachować entuzjazm i zapał do pracy?

szkolenie_poradnia2012Podążając za słowami Winstona Churchila Odpocznij zanim się zmęczyszdnia 26 listopada 2012 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyło się szkolenie warsztatowe na temat zapobiegania wypaleniu zawodowemu: Jak zachować entuzjazm i zapał do pracy? Zajęcia zostały zorganizowane przez psychologamgr Sylwię Szczyrską–Płatek – pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie, a poprowadziła je mgr Monika Kaczkowska – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych oraz trener skutecznej nauki. Warsztaty przeznaczone były dla nauczycieli, pedagogów i psychologów ze szkół powiatu brzozowskiego,pragnących dowiedzieć się jakie działania można podjąć, by uchronić się przed niebezpiecznym syndromem, jakim niewątpliwie jest wypalenie zawodowe. Okazuje się  bowiem, że nauczycielesą jedną z czołowych grup zawodowych najbardziej narażonych na wypalenie ze względu nacharakter swojej pracy. Coraz bardziej rozpowszechniony jest pogląd, wyrażony przez R. Dietrycha, że współczesny nauczyciel powinien być przede wszystkim: trochę showmanem, trochę ogrodnikiem i rzeźbiarzem, trochę prokuratorem i trochę sędzią, trochę misjonarzem, mistrzem teatralnym, jasnowidzem i szamanem, terapeutą, poskramiaczem i robotnikiem najemnym.

Praca w tym zawodzie wiąże się z istnieniem pewnych wymagań, wśród których wymienić należy: kontakt z drugim człowiekiem, zaangażowanie emocjonalne, posiadanie odpowiednich kompetencji i stałe ich doskonalenie, funkcjonowanie w sytuacjach trudnych oraz umiejętność skutecznego radzenia sobie z nimi. Jeżeli nauczyciel ma problemy z realizowaniem tych wymagań, może dojść do załamania mechanizmów radzenia sobie,co prowadzi do odczuwania przewlekłego stresu związanego z pracą,a w efekcie do syndromu wypalenia zawodowego.To specyficzne zaburzenie kompetencji profesjonalnych, charakteryzuje się między innymi wyjałowieniememocjonalnym, deprecjonowaniem innych, utratą wiary we własne możliwości,niskim poziomem zaangażowania w pracę, jak również brakiem satysfakcji z pracy. Według badań, cechy pracy nauczyciela najczęściej odczuwane jako obciążające to:

–   Niezadowolenie ze zwierzchników, konkretne konflikty z dyrektorem szkoły – 78,3%szkolenie_poradnia2012a
–  Ograniczenie swobody decyzji i działania – 75%
–  Okresowe nawarstwianie się obowiązków – 70%
–  Niedostateczne lub całkowity brak wsparcia społecznego -66,6%
–  Wyniszczający klimat w pracy – 66,6%
–  Wyczerpanie na skutek długotrwałych obciążeń psychicznych – 63,3%
–  Bezbronność i konieczność usprawiedliwiania się z podjętych decyzji -56,6%
–  Niewystarczające poczucie uznania  dla własnej pracy- 50%
–  Zagrożenie poczucia własnej wartości w wyniku zachowań uczniowskich – 48,3%
–  Ciężar odpowiedzialności – 46,6%


Syndrom wypalenia zawodowego jest mniej groźny dla nauczycieli i wychowawców, którzy są przekonani o wartości ustawicznego kształcenia, ponadto na bieżąco śledzą fachową prasę oraz uczestniczą w różnorodnych formach kształcenia. Ważne jest również, by potrafili skutecznie radzić sobie ze stresem. Podczas warsztatów pani Monika Kaczkowska zaprezentowała różne strategie radzenia sobie ze stresem. Do strategii o krótkotrwałym działaniu zalicza: odreagowanie, odwrócenie uwagi, kontrolowanie swoich myśli, dawanie sobie powodów do zadowolenia, konstruktywną rozmowę ze sobą, spontaniczną relaksację oraz zwolnienie tempa. Natomiast, odrzucenie roli ofiary, zmiana nastawienia i zachowania, posiadanie wsparcie społecznego, umiejętne zarządzanie czasem, systematyczna relaksacja oraz zdrowy styl życia należą do strategii o działaniu długotrwałym. Część ćwiczeń (m. in. ćwiczenie na odwrócenie uwagi, błyskawiczne odprężenie), uczestniczki miały okazję wypróbować już w trakcie zajęć. Pani Monika Kaczkowska zwróciła również uwagę pedagogów na to, jak ważny jest charakter prowadzonego przez nas dialogu wewnętrznego. Zasugerowała, by negatywne myśli dotyczące własnej osoby, np. Nigdy nie będę tego umieć, zastępować pozytywnym autosugestiami – Za każdym razem, gdy to robię, jest coraz lepiej”.

Jak same uczestniczki stwierdziły ważne i pomocne okazało się poruszenie takich tematów jak: dobre zarządzanie czasem, odpoczynek, a w szczególności „twórczy spacer”, pozytywne myślenie, stosowanie zasad diety mentalnej oraz umiejętne wyznaczanie celów – tych umiejętności można się nauczyć podkreśliła pani Monika Kaczkowska.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli, a klimat spotkania był wyjątkowy  i niepowtarzalny.

mgr Sylwia Szczyrska-Płatek,
Psycholog, PP-P Brzozów

Zaproszenie na warsztaty

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie

Z A P R A S Z A

nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na szkolenie warsztatowe:
„Jak zachować entuzjazm i zapał do pracy?
– warsztaty na temat zapobiegania wypaleniu zawodowemu”

Prowadzący: mgr Monika Kaczkowska – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych oraz trener skutecznej nauki, założycielka Pracowni Profilaktyczno – Wychowawczej STOPKA, pracuje z dziećmi i młodzieżą,  prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli
Termin:  26.11.2012r. (poniedziałek) od godz. 12.00 do 15.00
Zapisy: pod numerem telefonu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie: 134341053 (zapisy do 15.11.2012r.)
Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia, liczba miejsc jest ograniczona. O przejęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator  warsztatów: mgr Sylwia Szczyrska-Płatek – psycholog PP-P w Brzozowie